Tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal di dunia. Merekamempunyai system organisasi sosial dimana masyarakat negara kota lebih teratur.Masyarakat negara kota terbahagi kepada golongan pemerintah, rakyat bebas, dan hamba.Sistem pemerintahantamadun tersebut ialah berbentuk teokrasi dimana raja dianggap sebagai tuhandan pemilik kota.Tamadun Mesopotamnia telah menyumbang dari beberapa aspek, antaranyaialah Kod Undang-undang Hammurabi, digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabbi.

Ianya dipahat di tembok serta tiang besar agar rakyat dapat membaca. Permasalahandi kalangan masyarakat pelbagai kaum telah dapat dielakkan kerana wujudnyaundang-undang ini.Undang-undang ini telah dapat mewujudkan perpaduan dan memperkuatkansistem organisasi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Tulisan mereka atau dikenali sebagai kuneiformmerupakan antara sistem tulisan terawal yang diketahui dalam sejarah.Dengan kewujudansistem tulisan ini, ia telah membawa kepada sistem pendidikan yang bertujuanuntuk melahirkan jurutulis.  Ini adalahuntuk membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat supaya dapatdirekodkan.Kerajaan ini berakhir dengan Chaldea (RajaNabonidus) yang jatuh pada 539 SM.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Selepas kejatuhan kerajaan Chaldea, Parsimenguasai wilayah Mesopotamia dan membawanya kepada keruntuhan kerajaanMesopotamia. Sikap tidak menerima perubahan, dari segi teknologi mahupunperubahan dalam struktur politik, ekonomi dan sosial menjadi punca kejatuhansesebuah tamadun.Penjajahan yang berlaku di Mesopotamia antara punca kehancurantamadun tersebut. Secara keseluruhannya, untuk mendapatkan ilmukita mestilah rajin membuat kajian.Sesebuah organisasi tidak akan dapatbertahan selagi tiada kerjasama antara ahli organisasi tersebut.

Komunikasiantara dua pihak penting dalam mewujudkan persefahaman antara satu samalain.Kemajuan sesebuah tamadun dapat dicapai jika pemimpin memainkan peranandan tanggungjawab dengan sempurna.Teknologi juga sangat penting untuk memajukansesebuah tamadun.

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out