Runsvenska för stavning och grammatik infördes för en


Runsvenska 800-1225Fornsvenska 1225-1525 Äldre nysvenska 1526-1732Gustav Vasa lyckades under sin tid ena Sverige, medhans barnbarn krigade de till sig stora landområden. Den stora befolkningen somkom från Gustav Vasas massockupation gjorde Sverige till en stormakt, det varnu i hans största intresse att hålla ihop den nya befolkningen. Vasa ansåg attdet var ytterst viktigt att befolkningen skulle kunna förstå centralmaktens närde skickade ut bud om t.ex. skatter eller inkallelser till krigstjänst. Därförsträvade Gustav Vasa om att göra svenskan till ett enat språk, så kalladriksspråket.

Riksspråket rensade bort dialektorden och gemensamma regler förstavning och grammatik infördes för en mer gemensam stormakt.I samband med reformationen berättade denprotestantiska läran att Guds ord skulle predikas på ren svenska, så att alla ilandet skulle kunna förstå innehållet. Gustav Vasa hade tidigare varit med omövergången från katolska kyrkan till protestantismen, vilket betydde att hanhade makt över kyrkan. Då han var mycket mån om att ena det svenska folketgenom språkliga reformer gav han ut ett uppdrag om att översätta bibeln frånlatin till svenska. Detta hade en sådan stor påverkan på svenska språket attman till och med kan sätta en tydlig gräns mellan Fornsvenskan och den äldrenysvenskan.Vid utgivningen av Nya testamentet år 1526 introducerades Sverige till en nyperiod som idag kallas Äldre nysvenska. Man brukar säga att Gustav Vasasöversättning på bibeln från latin till svenska markerade den första text somskrivits på nysvenska, här infördes stora språkliga reformer som t.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

ex.införingen av moderniteterna ä och ö. Med tanke på att ä och ö ännu idag finnskvar i det rikssvenska skriftspråket kan jag dra en slutsats som indikerar påatt Vasas bibelöversättning hade en stor påverkan på vårt språk. EftersomBibeln var en bok som alla i landet hade kontakt med innebar det att språketsom bibeln var skriven på skulle ha stor inflytande, och det hade den givetvis.

De ålderdomliga formerna används ännu idag.Språkliga förändringar som “sje” och “tje” ljudetinfördes, istället för att skriva och säga thiocker sa man istället tjock. Ochistället för stiarna blev det stjärna, som vi känner igen ännu idag.

Underdenna period kunde man se stort inflytande av låneord som hade anknytning tillvetenskap, administration, krigsväsende och mode. Dessa låneord kunde varat.ex. diskurs, kansli, furir och peruk.Yngre nysvenska 1732-1879Yngre nysvenska är språket som utvecklades vid årtalet1732. Detta årtal kommer ifrån Olof Dahlin som publicerade det första numretav Then Swänska Argus.

Denna veckotidning spelade en stor roll iden svenska språkutvecklingen då språket var mycket snabbare och smidigare. Ettexempel är att Olof Dahlin använde ord som t.ex. ta och bli istället för atttaga och blifwa. Olof Dahlins vision var att försöka få bort onödiga ordoch göra lite mer ordning och reda i det svenska språket.År 1734 blev en ny lagbok till, och den hade förberetts under lång period.Denna lagbok kunde man koppla till medeltidens lagar men den hade samtidigtfått en mer modern och konsekvent ordböjning och stavning. Detta är enligt migväldigt viktigt för det svenska språket då sådana gemensamma skrifter ärutgångspunkter för befolkningen.

En lagbok är en skrift som rör helabefolkningen, därför tycket jag att befolkningen ser skriften som en slagscentraliserad text att vända sig mot. När alla i landet har någonting gemensamt kan man ävenutnyttja det genom att ena befolkningen, precis som västgötalagen.Under Yngre nysvenskans tid kundeman även se stort stöd från högt uppsatta i Sverige, ett exempel är KungligaVetenskapsakademin som gav stöd till forskare och författare. År 1786 var detdags att ta det svenska språket till en ny nivå, Gustav III stiftade SvenskaAkademin som i sin tur gjorde förändringar på språket. Under de kommande årenjobbade Svenska Akademin mycket med att försvenska språket genom att t.

ex.ändra stavningen på vissa franska ord som t.ex. bureau tillbyrå. Den Svenska Akademin visar hur stort inflytande Frankrike hade påvårt språk, Gustav III såg Franska Akademin som en förebild, och ansåg därföratt Sverige skulle ha en egen akademi för sitt språk. Därmed började SvenskaAkademin, precis som den Franska ge ut ordböcker och grammatik som landetskulle använda.Under Yngre nysvenskans tid kunde vi se stort inflytande från Frankrike dåSverige tog stor inspiration från stormaktens politik, idéströmningar och kultur.Man tog in franska ord och försvenskade dem, till exempel likör från liqueur.

1800-talet inleddes dystert med en stor förlust mot Ryssland då man hadeförlorat en väldigt viktig del av Sverige, den delen som idag kallas Finland.Den stora förlusten utbröt mycket snack om den svenska välfärden, därför etableradesnya industrier som blev en utgångspunkt för många rörelser samt utbildningar.Detta innebar att Sverige vände sig mot ett väletablerat land som hade ett braspråk inom de nya ändringarna som Sverige gjort. Ord som hade anknytning tillindustrin och politik lånades, t.

ex. turbin, separator, liberalism ochkommunism. Andra ord som affair och billet togs in och försvenskades till affäroch biljett.  Man tog därför inspirationav franskan, där språket var rent och hade ett gott flöde. Många ansåg på dennatid att svenskan var för otydlig, tung och präglad av tyskt kanslispråk ochlatin. Språketvar under denna tid även fortfarande formrikt, och därför strävade man om attkunna förenkla språket mer.

Man gjorde alltså stora ändringar där stavning ochuttal skulle bli mer lika och därför började t.ex. “at och til” skrivas som “attoch till”.

År 1879 går att beskrivas som slutskedet för Yngre nysvenska då AugustStrindberg gav ut romanen “Röda Rummet” som följde en helt annorlunda stil avspråk. Fler författare följde Strindbergs stil och under åren krympte skillnadernamellan tal och skrift mycket mer.  Nusvenska 1879-Nusvenskan indikerar tiden vi gjorde en övergång frånett bondesamhälle till ett mer urbaniserat samhälle. Folk migrerade frånlantliga områden till städerna för att jobba i industrin, så kallatindustrisamhälle.

Urbaniseringen av samhället ledde till frihandel, ökatfolkbildning, tekniska framsteg och snabbare kommunikationer inom vårtordförråd. Denna förändring sägs forma språket till ett livaktigt språk, medtanke på hur snabbt ordförrådet ändras. Många stora språkliga förändringar gjordes under nusvenskan. Stavningsreformenår 1906 uppmanades av lärare, och detta gällde stavningen av dt, hv, f och fv.Detta förenklade språket samt skriften då godt, skrifver och hvad blev tillgott, skriver och vad.

Det sägs att den mest omvälvande språkliga förändringen inleddes på 1920-talet,då alla i Sverige, vart de än bodde kunde höra radion på rikssvenska. Detta vardet slutgiltiga målet, att alla i Sverige skulle enas till ett land där helabefolkningen kunde kommunicera utan “geografiskt hinder”. Som Gustav Vasa hadedrömt då hans ny ockuperade områden inte kunde talade samma språk som resten avbefolkningen.

Kommunikationen är det viktigaste människan har, och när alla iett land har klar och ren kommunikation är möjligheterna oändliga.Många nya ord har skapats sen nusvenskans början ochman kan verkligen se att svenskan har vänt sig mot ett mer förenklat språk, ettexempel är akronymen vabba som har kommit från vård av barn. Eller app, som tillkommitpå grund av att applikation har varit ett långt och besvärligt ord. Med det stora inflytandet av teknik fick vi nya engelskaord från t.ex. sociala medier då vi idag pratar om att twittra och streama.

Sammanfattningsvis kunde nya teknologier som sociala medier ena det svenskafolket med omvärlden, detta hjälper oss låna ord som vi kan tillämpa till vårnya livsstil.  Avslutningsvis,Många slutsatser kan dras till varför vårt språkförändras, det vi kan se från historien är att många viktiga skrifter som t.ex.

bibeln eller äldre västgötalagen har influerat vårt språk väldigt mycket. Dettaför att dessa skrifter anses vara en utgångspunkt för befolkningen, en sortscentraliserad text som hela befolkningen kan vända sig mot. När alla i landethar någonting gemensamt kan man även utnyttja det genom att ena befolkningen,som t.ex. Bibeln då alla i Sverige hade religion gemensamt, eller västgötalagensom var en viktig skrift som rörde många i landet.Gustav Vasa influreat språket,franskan politik och kulturellt.

Frankrike förebild gustav iii svenska akademin     

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out