Romatizma olmaktad?r. En çok görülen mekanik romatizma hastal???


Romatizma Nedir?Romatizma, genel anlamda kas ve eklemlerde ortaya ç?kan a?r?l? hastal?klar?n tümünü kapsayan bir hastal?k grubudur. Tek ba??na bir hastal??? ifade etmeyen romatizma terimi, Yunanca’da kötü özellikli s?v? anlam?nda kullan?lan “rheuma” kelimesinden türemi?tir. Kas, eklem, eklem dokular?, kemik ve sinir köklerini saran tüm a?r?l? hastal?klar? kapsayan romatizma, yakla??k olarak 200 çe?it hastal??a verilen genel bir hastal?k grubu ad?d?r. Romatizma hastal??? grubuna dahil baz? hastal?klar iç organlar? dahi etkileyebilmektedir.Romatizma insan vücudunun savunma mekanizmas?nda bozukluklara yol açmas?ndan dolay? a?r?lara sebep olur. Romatizma a?r?s? kronik bir a?r?d?r. Bu nedenle tamamen tedavisi genellikle mümkün olmamaktad?r. Romatizma hastalar? ise hastal???n te?hisinden itibaren romatizma doktoru ile sürekli bir ili?ki halinde olur. Romatizma, her ya? grubunda görülebilmektedir fakat ya? ilerledikçe görülme ihtimali daha da artmaktad?r. Romatizma Çe?itleri Nelerdir?Romatizma, çok say?da hastal?k çe?idine sahip bir hastal?k grubudur. Pek çok romatizma hastal???n?n nedeni bilinmemekle birlikte baz?lar? da belirti göstermeyebilir. Bu nedenle geni? kapsaml? çe?itlendirmesinin yap?lmas? zor olan romatizma, iki ana ba?l?k alt?nda çe?itlendirilir. Romatizman?n mekanik ve iltihapl? olmak üzere iki ana çe?idi vard?r. Mekanik romatizma, eklemlerin s?k kullan?lmas? ve a??nmas? sonucu ortaya ç?kan hastal?klar? kapsar. ?ltihapl? romatizma ise mikroplar ve enfeksiyonlar sonucu ortaya ç?kan hastal?klar? kapsayan gruptur.Mekanik romatizma, vücuttaki a?r? al?c?lar?nda s?k??maya ve gerilmeye neden olarak a?r?lar? ortaya ç?kart?r. Bu gruptaki hastal?klar genellikle eklem hastal?klar?d?r. Hareketsiz ya?am tarz? ya da a??r? hareketli ya?am tarz? bu hastal?klara yol açabilir. Genellikle bu gruptaki romatizma belirtileri diz bölgesinde görülse de di?er eklemler de etkilenebilmektedir. Kaza, dü?me, çarpma gibi darbeler sonucu olu?an bu hastal?klar eklemlerin incelmesine ve a??nmas?na neden olmaktad?r. En çok görülen mekanik romatizma hastal??? çe?itleri artoz (kireçlenme) ve fibromiyaljidir.?ltihapl? romatizma, mikroplar sonucu olu?tu?u için daha tehlikeli bir hastal?kt?r. Mikroplar?n olu?turdu?u enfeksiyondan dolay? vücudun ba????kl?k sistemi bozulur. Ayr?ca ürik asit gibi maddeler de iltihapl? romatizma olu?turmaktad?r. ?ltihapl? romatizma neredeyse tüm organlarda görülebilir ve ?iddetli sanc?lara sebep olabilir. Bebeklerde ve çocuklarda görülen romatizma hastal?klar? genellikle iltihapl?d?r. Peki romatizma genetik mi? Bu sorunun cevab?n? ise iltihapl? romatizma hastal?klar? vermektedir. Bebeklerde ve çocuklarda görülen iltihapl? romatizma hastal?klar? genellikle aileden geçen genetik hastal?klard?r. En çok görülen iltihapl? romatizma hastal?klar? ise ?öyledir:Gut Hastal???Behçet Hastal???Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)Ankilozan SpondilitRomatoid Artrit (RA)SklerodermaSjörgen SendromuReiter SendromuRomatizma Neden Olur?Romatizma, genellikle nedeni bilinmeyen bir ?ekilde ortaya ç?kar. Romatizmaya neden olan baz? faktörler bulunsa da romatizma tan?s? konmu? hastalar?n hastal?k nedenleri ço?u zaman bilinmez. Romatizmaya neden olarak en s?k gösterilen faktörlerden birisi ya?l?l?kt?r. Oysa ki romatizma bir ya?l?l?k hastal??? de?ildir. Her ya? grubunda görülebilmektedir fakat ileri ya?larda risk biraz daha fazla oldu?undan ya?l?l?k romatizma nedenleri aras?nda gösterilebilir. Romatizman?n kad?nlarda daha çok görülmesi, cinsiyet faktörünün de nedenler aras?nda kabul edilmesine sebep olmaktad?r. Baz? romatizma hastal?klar? ise erkeklerde daha fazla görülebilmektedir. Romatizma hastal?klar?n?n olu?umunda en önemli etkenlerden birisi de genetiktir. Genetik olarak aileden geçen pek çok romatizma hastal??? vard?r. Ayr?ca a??r? kilolu insanlarda da s?kl?kla romatizma hastal?klar?na rastlanmaktad?r.Çevresel faktörler de romatizma nedenlerinden birisi olarak say?lmaktad?r. En önemli çevresel faktörler aras?nda eklemlere al?nan darbeler vard?r. Dü?me ve çarpma gibi eklemlerin darbe ald??? durumlar, romatizman?n olu?abilece?i durumlard?r. Kimi zaman hava ?artlar? da çevresel faktör olarak kabul edilmektedir. Fakat bu durum halk aras?nda dola?an yanl?? bir bilgidir. Hava ?artlar? romatizmaya neden olmamaktad?r. Yine de romatizma ve nemli hava aras?nda bir ili?ki vard?r. Nemli ve so?uk havalarda eklem içi s?v?lar?n?n ak?? yönü ve h?z? de?i?ebilmektedir. Bu durum ise sa?l?kl? insanlarda dahi a?r?lara yol açabilir. Romatizma hastalar?nda bu durumun s?k görülmesi, nemli ve so?uk havalar?n romatizmaya neden oldu?u yan?lg?s?n? do?urmu?tur.Romatizma Belirtileri Nelerdir?Romatizma hastal?klar?n?n baz?lar?nda belirtiler sabahlar? kendini gösterir. Baz?lar?nda ise gün içindeki hareketlilik sonucunda belirtiler ortaya ç?kar. Romatizman?n ba?l?ca belirtisi, a?r?l? hastal?klar? kapsamas?ndan da anla??laca?? gibi a?r?lard?r. Fakat vücutta, eklemlerde, kaslarda ya da herhangi bir bölgede ortaya ç?kan her a?r?, romatizma olarak kabul edilemez. A?r?ya neden olan pek çok hastal?k grubu ve d?? etken vard?r. Bunun d???nda romatizma hastalar?n?n en çok ?ikayet etti?i durum a?r?lard?r. Romatizma ?i?likleri de romatizman?n ba?l?ca belirtilerinden birisidir. Romatizma hastalar?n?n eklemlerinde a?r? ile birlikte ?i?likler meydana gelir ve bu durum hareket k?s?tl?l???na sebep olur. Romatizman?n di?er nedenleri ise ?öyledir:Eklem sertli?iDeri sertli?iDeride döküntülerGörmede azalmaGözlerde k?zar?kl?k ve sulanmaKaslarda güçsüzlükHalsizlik ve yorgunlukYüksek ate?A??z kurulu?uÖksürükNefes darl???Romatizmaya Ne ?yi Gelir?Her hastal???n oldu?u gibi romatizman?n da alternatif t?pta tedavisi mevcuttur. Romatizma bitkisel tedavisi için ?ifal? oldu?u dü?ünülen pek çok bitkiden yararlan?l?r. Bu bitkilerin kar??t?r?lmas? ile romatizma kürü ve romatizma çay? gibi çe?itli ilaçlar yap?l?r. Sar?msak, badem, lahana, patates ve so?an gibi yiyeceklerin ezilerek a?r?l? bölgeye sürülmesi en çok bilinen romatizma kürleri aras?ndad?r. Romatizma çay? olarak kullan?lan ve içilmesinin iyi geldi?i dü?ünülen çaylar ise zencefil, nane, biberiye, kekik, ku?burnu ve adaçay? gibi bitkilerle yap?lan çaylard?r. Ayr?ca enginar, pancar, yumurta, keten tohumu ve frenk üzümünün de romatizmaya iyi geldi?i söylenmektedir. Bu tedavi yöntemlerinin bilimsel dayana?? olmad??? için öncelikle doktora dan???lmas? faydal? olacakt?r.Romatizmaya en iyi gelen ?eylerden birisi de spor ve egzersiz yapmakt?r. Bir hastan?n hayat?nda romatizma ve spor ayn? anda yer buluyor ise bu hastan?n dikkat etmesi gereken baz? noktalar vard?r. Spor yapmak fiziksel faydan?n yan?nda zihinsel fayda da sa?lamaktad?r. Bu nedenle romatizma hastalar?n?n moral ve motivasyon aç?s?ndan spor yapmas? faydal?d?r. Fakat yanl?? spor yapmak hastal???n ?iddetlenmesine neden olabilir. Bu a?amada hasta, romatizma uzman? bir doktora ba?vurmal? ve romatizma için egzersiz program? olu?turulmal?d?r. Bunun d???nda baz? romatizma hastal?klar?nda s?cak, baz?lar?nda ise so?uk uygulama iyi gelebilir. S?cak uygulamalar?n en yayg?n yöntemi ise kapl?calara girmektir.Romatizma Tedavisi Nas?l Yap?l?r?Romatizma hastal?klar? grubuna dahil olan hastal?klar?n büyük bir k?sm? tam anlam?yla tedavi edilememektedir. Tamamen ortadan kald?r?lmas? mümkün olmayan bu hastal?klar?n tedavisindeki amaç hastan?n ?ikayetlerini azaltarak ya?am kalitesini yükseltmektir. Etkili ve faydal? tedavi için en önemli nokta erken te?histir. Te?his konulmas?n?n ard?ndan romatizma tedavisi ba?lar. Romatizma tedavisinde genellikle romatizma ilaçlar? kullan?lmaktad?r. Bu ilaçlara örnek olarak romatizma a?r? kesici ilaçlar ve romatizma i?nesi gösterilebilir. Romatizma yan etkileri ise i?nelerin uzun süre kullan?m? sonucunda ortaya ç?kmaktad?r. Tedavi sürecinde kas a?r?lar?n? azaltma amac?yla romatizma jeli, romatizma kremi ve romatizma merhemleri de kullan?lmaktad?r. Bu ilaçlar?n etkisiz kald??? ?iddetli romatizma durumlar?nda ise narkotik ilaçlar kullan?lmaktad?r. Narkotik ilaçlar sadece doktor kontrolünde kullan?lmal?d?r. Bu tedavilerin yan? s?ra fizik tedavi ve romatizma diyeti de yard?mc? tedavi yöntemleri olarak kullan?lmaktad?r.

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out