Poleg vodenja kakovosti ne more u?inkovito delovati, ?e


Poleg tega mora biti sistem vodenja
kakovosti v celoti dokumentiran. To pomeni, da morata biti pripravljena
politika kakovosti in poslovnik kakovosti. Prav tako morajo biti dokumentirani
vsi postopki in procesi, ki se nanašajo na ta standard. Zagotovljeno mora biti
obvladovanje dokumentov, kar pomeni, da se zagotovi sledljivost ter da lahko z
dokumentacijo argumentirano dokažemo, da sistem pravilno deluje. Prav tako mora
biti zagotovljeno, da je dokumentacija na razpolago vsem, ki jo potrebujejo,
ter da se vedno uporabljajo samo najnovejše verzije dokumentov.

 

Odgovornost vodstva: Noben
sistem vodenja kakovosti ne more u?inkovito delovati, ?e ni zagotovljena mo?na
zavezanost vodstva za izvajanje sistema vodenja kakovosti. V ta namen mora
vodstvo organizacije dokazati, da so zahteve odjemalcev dolo?ene ter tudi
izpolnjene.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Naloge vodstva so torej iskanje poti do izboljšav v
podjetju, vzpostavitev odnosov med notranjimi kupci in dobavitelji, svetovanje
ter usposavljanje, usmerjanje in spodbujanje zaposlenih. Na ta na?in se
ustvarjajo razmere, v katerih se znanje ne samo uporablja, ampak tudi poraja in
v katerih se zaposleni razvijajo v aktivne sooblikovalce sistema. 11

 

Motivacijo opredeljujem kot doseganje viljev/rezultatov z
ljudmi, oziroma dobiti iz ljudi najboljše, kot pravijo Lipi?nik (1994), Everard
in Moriss (1990) 13.
Ker je motivacija nestabilno stanje, jo je treba neprestano vzdrževati, zato je
nujno, da uspešni vodja pri sodelavcih razvije medsebojno zaupanje ter preverja
zadovoljstvo njihovih fizioloških potreb in potreb po varnosti, kot pravi Adair
(1998) 14.
Brez motivacije ni mogo?e uspešno opraviti nobenih aktivnosti in zadovoljiti
svojih potreb, zato je pomembna motivacija za delo, saj morajo zaposleni dobiti
ob?utek, da jim je delo izziv, ki od njih zahteva najboljše in najve?, glede na
njihove zmožnosti, s prevzemanjem odgovornosti za doseganje osebnih ciljev in
ciljev organizacije. 14

 

Zaposleni: Ljudje,
so v podjetju eden glavnih virov konkuren?nih prednosti. Dolžnost vsakega
podjetja, ki želi uspešno poslovati, je dose?i, da so zaposleni pripravljeni s
svojimi znanjem in sposobnostmi v ?im ve?ji meri prispevati k uspešnosti
poslovanja podjetja. Z vpeljevanjem standarda za zagotavljanje kakovosti v
podjetje prihaja do sprememb procesov in posledi?no tudi delovnih navad
zaposelnih, vendar je ponavadi ve?ina zaposlenih negativno naravnana do teh
sprememb. Vzroki za to so: potreba po dodatnih informacijah, nezaupanje
zaposlenih do vodstva in pomanjkanje razumevanja s strani zaposlenih. ?e se
podjetje ne pripravi ustrezno na nasprotovanje zaposlenih, lahko ti odzivi na
spremembe popolnoma zavrnejo proces sprememb 12

 

Vodenje virov:
Sistema vodenja kakovosti ni mogo?e izvajati, ?e nimamo na voljo ustreznih
virov. ?loveški viri so klju?nega pomena v vsakem
sistemu vodenja kakovosti. Zato mora biti natan?no dolo?eno, kakšne kompetence
so potrebne za izvajanje vseh operacij, in zagotovljeno, da imajo ljudje, ki te
operacije izvajajo, ustrezno izobrazbo, izkušnje in usposobljenost.

 

Realizacija izdelka: Pod
izrazom realizacija izdelka razumemo vse korake in operacije, ki so potrebni za
izdelavo (realizacijo) izdelka ali storitve.

 

Merjenje,
analize in izboljševanje: Izdelek
je kakovosten takrat, ko so z njim zadovoljni naši odjemalci. Zaradi tega je
potrebno stalno preverjati zadovoljstvo odjemalcev z našimi izdelki

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out