Oxfam: ekonomik sistemin belirtisidir” dedi. Raporda kad?nlar?n erkeklerden


Oxfam: 2043 milyarder, 3,7 milyar ki?i yoksul

Yard?m kurulu?u Oxfam, dünyadaki milyarder patlamas? ve
gelir adaletsizli?ine dikkat çekti?i raporunu aç?klad?. Rapora göre en varl?kl?
yüzde 1’lik kesim, geçen y?l yarat?lan küresel servetin yüzde 82’sine sahip
oldu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Davos’ta sal? günü ba?lamas? planlanan Dünya Ekonomik Forumu
öncesinde “Çal??may? ödüllendir, zenginli?i de?il” adl? raporunu
aç?klayan ?ngiliz yard?m kurulu?u Oxfam, dünyan?n en varl?kl? yüzde 1’lik
kesiminin geçen y?l yarat?lan küresel servetin yüzde 82’sine sahip oldu?unu,
ancak nüfusun en yoksul yüzde 50’sini olu?turan 3,7 milyar ki?inin ise bu
pastadan hiçbir pay alamad???n? aç?klad?.

Ayn? rapora göre, 2010 y?l?ndan bu yana milyarderlerin
serveti s?radan çal??anlara göre alt? kez daha h?zl? büyürken Mart 2016 ile
Mart 2017 aras?nda her iki günde bir yeni bir milyarder ortaya ç?kt? ve
milyarderlerin say?s? rekor bir seviye olan 2043’e ula?t?.

Davos’taki zirveye kat?lacak olan Oxfam’?n direktörü Winnie
Byanyima yapt??? aç?klamada “Milyarder patlamas? geli?en bir ekonominin
i?areti de?il, ba?ar?s?z olan ekonomik sistemin belirtisidir” dedi.

Raporda kad?nlar?n erkeklerden daha az para kazand??? ve en
dü?ük ücretli i?lerde çal??t??? belirtilirken, 10 milyarderden 9’unun erkek
oldu?u aç?kland?.

Rapora göre, dünyan?n en büyük be? moda markas?n?n genel
müdürlerinin maa?lar?n?n sadece dört günlük toplam?n?n Banglade?’teki tekstil
i?çilerinin bir hayat boyu kazand???ndan daha fazla oldu?u aç?kland?.

Byanyima “K?yafetlerimizi yapan, telefonlar?m?z? monte
eden ve yiyeceklerimizi yeti?tiren insanlar, istikrarl? bir ?ekilde ucuz mal
tedarikini sa?lamak için istismar ediliyor ve ?irketlerin ve milyarder
yat?r?mc?lar?n kârlar?n? artt?r?yorlar” dedi.

Oxfam artan e?itsizlikle mücadele için hükümetleri hissedar
ve genel müdür seviyesindeki çal??anlar?n gelirlerini s?n?rlamaya, e?it i?e
e?it ücret vermeye, vergi kaç?ranlara darbe indirmeye ve sa?l?k ve e?itime daha
fazla bütçe ay?rmaya ça??rd?.

Davos Dünya Ekonomik Forumu bu y?l 23-26 Ocak tarihleri
aras?nda düzenlenecek. Zirveye 70’i üst düzey devlet ve hükümet temsilcisi
olmak üzere 3 bin ki?inin kat?lmas? bekleniyor.

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out