Oisi?n: bhi? gaol co?ngarach (close relationship) acu. Ar


Oisi?n: Is e? Oisi?n pri?omhphearsa an sce?il. Is laoch cro?ga e? (brave hero). Bhi? se? ina bhall
de na Fianna, an gru?pa ca?iliu?il. Ba e? Fhionn a athair, agus bhi? gaol co?ngarach (close
relationship) acu. Ar ndo?igh, bhi? an-chion acu ar a che?ile (they were very fond of each other).
Bhain se? clu? agus ca?il amach da? mhisneach (bravery) agus da? neart (strength). Chuala Niamh
raflai? mar gheall air (rumours about him). Thit se? i ngra? le?i ar an toirt (immediately) nuair a
chonaic se? i? agus theastaigh uaidh dul le?i. E? sin ra?ite (that said), bhi? se? an di?lis (loyal) don
Fhianna agus ni?or theastaigh uaidh iad a thre?igean (he didn’t want to abandon them). Bhi? se?
idir dha? chomhairle (in two minds). Ar deireadh thiar thall (eventually) d’fha?g se? le Niamh.

Is le?ir gur duine cabhrach e?, mar nuair a fhilleann se? ar ais ar E?irinn, cabhrai?onn se? leis an
ngru?pa fear a bhi? ag streachailt (struggling) chun cloch mho?r a bhogadh. Scaoileann se? saor
ini?on Ri? na mBeo freisin. Chomh maith leis sin, tuigimid gur duine mo?r, tre?an (strong) e? agus
cuireann a neart iontas (amazes) ar an ngru?pa fear, bhi? ardmheas acu air. Bhi? se? in ann an
chloch mho?r a phiocadh suas leis fe?in, dochreidte!

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

A?fach, tarbhsi?tear dom (it appears to me) gur duine ceannda?na e?. Ni? e?isteann se? leis an
gcomhairle (advice) a thugann Niamh di. Te?ann se ar ais chuig E?irinn ar tho?ir na fe?inne (in
pursuit of the Fianna). Fa?gann se? a shaol foirfe i dti?r na nO?g lena mhac Oscar agus a ini?on Plor
na mBan. Ansin tarlai?onn an tubaiste ca?iliu?il (titeann se? den capall) agus ei?ri?onn se? ina
sheanfhear lithe. Is tra?go?id daonna e? sin agus braithimid trua do? (we feel pity for him). Ta?
codarsnacht truamhe?ileach (pitiful contrast) idir Oisi?n o?g agus Oisi?n mar sheanfhear. Tra?th bhi?
se? cumhachtacht (powerful), beomhar (lively) agus neamhsplea?ch (independent) ach anois ta?
se? uaigneach agus ag brath ar dhaoine eile.

Niamh: Is duine a?lainn i? Niamh Chinn Oi?r, agus u?sa?ideann si? an a?illeacht seo chun Oisi?n a
mhealladh (attract) .U?sa?idtear i?omha?nna as du?lra (images from nature) chun cur si?os a
dhe?anamh uirthi. To?gaimi?s mar shampla; bhi? “a gormshu?ile mar dhruact ar bharr an fhe?ir 

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out