Oisi?n: tubaiste ca?iliu?il (titeann se? den capall)


Oisi?n: Is e? Oisi?n pri?omhphearsa an sce?il.

Is laoch cro?ga e? (brave hero). Bhi? se? ina bhallde na Fianna, an gru?pa ca?iliu?il. Ba e? Fhionn a athair, agus bhi? gaol co?ngarach (closerelationship) acu. Ar ndo?igh, bhi? an-chion acu ar a che?ile (they were very fond of each other).Bhain se? clu? agus ca?il amach da? mhisneach (bravery) agus da? neart (strength).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Chuala Niamhraflai? mar gheall air (rumours about him). Thit se? i ngra? le?i ar an toirt (immediately) nuair achonaic se? i? agus theastaigh uaidh dul le?i. E? sin ra?ite (that said), bhi? se? an di?lis (loyal) donFhianna agus ni?or theastaigh uaidh iad a thre?igean (he didn’t want to abandon them). Bhi? se?idir dha? chomhairle (in two minds). Ar deireadh thiar thall (eventually) d’fha?g se? le Niamh.

Is le?ir gur duine cabhrach e?, mar nuair a fhilleann se? ar ais ar E?irinn, cabhrai?onn se? leis anngru?pa fear a bhi? ag streachailt (struggling) chun cloch mho?r a bhogadh. Scaoileann se? saorini?on Ri? na mBeo freisin. Chomh maith leis sin, tuigimid gur duine mo?r, tre?an (strong) e? aguscuireann a neart iontas (amazes) ar an ngru?pa fear, bhi? ardmheas acu air. Bhi? se? in ann anchloch mho?r a phiocadh suas leis fe?in, dochreidte! A?fach, tarbhsi?tear dom (it appears to me) gur duine ceannda?na e?. Ni? e?isteann se? leis angcomhairle (advice) a thugann Niamh di. Te?ann se ar ais chuig E?irinn ar tho?ir na fe?inne (inpursuit of the Fianna).

Fa?gann se? a shaol foirfe i dti?r na nO?g lena mhac Oscar agus a ini?on Plorna mBan. Ansin tarlai?onn an tubaiste ca?iliu?il (titeann se? den capall) agus ei?ri?onn se? inasheanfhear lithe. Is tra?go?id daonna e? sin agus braithimid trua do? (we feel pity for him). Ta?codarsnacht truamhe?ileach (pitiful contrast) idir Oisi?n o?g agus Oisi?n mar sheanfhear.

Tra?th bhi?se? cumhachtacht (powerful), beomhar (lively) agus neamhsplea?ch (independent) ach anois ta?se? uaigneach agus ag brath ar dhaoine eile. Niamh: Is duine a?lainn i? Niamh Chinn Oi?r, agus u?sa?ideann si? an a?illeacht seo chun Oisi?n amhealladh (attract) .U?sa?idtear i?omha?nna as du?lra (images from nature) chun cur si?os adhe?anamh uirthi. To?gaimi?s mar shampla; bhi? “a gormshu?ile mar dhruact ar bharr an fhe?ir 

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out