Deelvraag de koloniën steeds meer afhankelijk van het


Deelvraag 1.

Hoe komthet dat er in Noord- Afrika Franse invloeden zijn?Hoe komt het dat er inAfrika Franse invloeden zijn?Om de hoofdvraag tebeantwoorden gaan we eerst kijken naar de geschiedenis, want hoe komt heteigenlijk dat er Franse invloeden zijn Afrika? Het begon allemaal toensteeds meer Europese landen andere landen ging veroveren. Niet alleen maar voorde handel, maar ook om landen te besturen en te veroveren. Deze manier vankolonisatie wordt ook wel imperialismegenoemd. Door de snelle ontwikkelingen van Europa kon er snel veroverd worden.De gevolgen waren wel groot, want door de koloniën werd  de economische uitbreiding in Europa heelgroot. Door de nieuwe grondstoffen uit de koloniën werd de economie in Europasteeds sterker, maar de gevolgen voor de koloniën was ook groot.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

De koloniën warenafhankelijk van de Europese landen en ze konden zich minder goed in hunbehoeften voorzien. Vanaf de 19e eeuw waren de koloniën steeds meer  afhankelijk van het importeren van producten..Empire colonial français of Empire français,dat is het Fransekoloniale rijk van koloniën en andere overzeese bezittingen waarover Frankrijk  beschikte. Het koloniale rijk ontstond vanafde 17e eeuw en verdween voor een groot deel in de 20e eeuw.  Debezittingen ging verloren van 18e en begin 19e eeuw.

Het gevolg daarvan was hetontstaan van een nieuwe gebiedsuitbreidingen. Daarom was er een eerste entweede Frans koloniaal rijk. Het rijk was op zijn grootst na de EersteWereldoorlog. De overblijfselen van dit rijk wordt la France d’outre-mer ,overzeesFrankrijk, en wordt gezien als een onderdeel van de Franse Republiek. (France d’outre-mer)In 1830 begon  Frankrijk  in de tweede periode van de kolonisatie zichte richten op Noord-Afrika . Eerst werd Algerije veroverd, daarna werden ermeerdere Noord-en Midden-Afrikaanse landen veroverd. In deze landen werd Fransde officiële en belangrijkste taal. Ook brachten de Fransen hetRooms-katholieke geloof naar de koloniën.

 (wikipedia) (Frankrijk wikipedia)

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out