Al?nda kullanabilirsiniz. Ard?ndan, aln?n?z? suyun üzerine do?ru


Al?nda ?i?lik, çarpma ya da al?n bölgesine al?nan bir darbe sonucunda olu?an travmalardan meydana gelebilir.Al?nda ?i?lik baz? kimselerde beyin bölgesinde olu?abilecek menenjit rahats?zl???n?n habercisi olarak görülür.Gülmeyin sak?n! Herhangi bir sinek ?s?rmas? rüyada ar? sokmas? halinde al?nda ?i?lik olu?abilir.Bunlar?n haricinde olu?an ?i?likler genelde bir alerjik reaksiyondan kaynaklanmaktad?r.Yüz üzerinde ve al?nda olu?an baz? sivilcelerin s?k?lmas? ile al?n bölgesinde çe?itli enfeksiyonlar?n olu?mas?ndan dolay? al?nda ?i?lik olu?abilir.

 Baz? insanlarda da vücudunda herhangi bir maddeye kar?? alerjisi olmas? ve bununla ilgili bir g?da tüketmi? olmas? da sebep olabilmektedir. Kullan?lan kozmetik ürünleri ne kadar iyi olursa olsun herkesin yap?s? farkl? oldu?u için çe?itli alerjik reaksiyonlar yapabilir.Yüze sürülen çe?itli sabunlar kremler ba?l?ca kozmetik ürünler aras?nda gelir.YAVRUCAKLARI SA?IR EDEB?L?RAl?nda ?i?lik, genelde çocuklarda görülmektedir. Tedavi edilmedi?i takdirde duyma kayb? bile olu?abilir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Menenjit a??s? yapt?ran hastalarda bu tip rahats?zl?klar?n görülmesi oldukça nadirdir.Çok s?cak bölgelerde ya?ayan insanlarda ve yaz aylar?nda terlemeden dolay? al?n bölgesinde k?zar?kl?k ve ?i?likler olu?ur. Bu tarz durumlarda ki?ilerin yüzlerine bol su ile y?kanmas? ve gerekirse buz koymas?nda fayda vard?r.Çocuklarda ve bebeklerde kar??la??lan durumlarda nelere kar?? alerjisi oldu?unu biliniyorsa hemen te?his konabilir. Ve o yiyecekten uzakla?t?r?l?r. Fakat uzun süreli kar??la??lan durumlarda acilen bir doktora ba?vurmak gerekir.

???L?K SEBEPLER?Ki?ilerin bazen çok fazla ?ekilde s?v? tüketmeleri al?nda ve yüz bölgesinde ?i?liklerin olu?mas?na sebep olur.Tuz tüketiminin fazla a??r? olmas? ve dengesiz beslenme sonucu baz? hastalarda al?n ?i?li?i görülmektedir.Ayr?ca vücutta olu?abilecek herhangi bir rahats?zl?k; tiroit, kalp yetmezli?i, alerji ve çe?itli böbrek hastal?klar? da sebepler aras?nda say?labilir.KURTULMA YÖNTEMLER?So?uk kompresAln?n?zda olu?an ?i?kinli?i fark eder etmez, üzerine so?uk kompres uygulay?n. So?uk kompres, iltihaplanmay? ve ?i?meyi azaltmaya yard?mc? olacakt?r.

Birkaç buz küpünü bir havlu bezine sar?n. Yakla??k 1 dakika boyunca ?i?mi? olan bölgede bekletin. 5 dakika ara verip ard?ndan gerekirse 1 dakika kadar daha so?uk kompresi uygulay?n.

Bunu günde birkaç kere yapabilirsiniz.Fakat buzu do?rudan cildinize uygulamaktan kaç?n?n.BuharOrta boyda bir kab?n içerisine s?cak su doldurun.Ba??n?z? örtmek için bir havlu ya da bez kullanabilirsiniz. Ard?ndan, aln?n?z? suyun üzerine do?ru getirin. Aln?n?z? buhar oran?na göre suya yak?nla?t?r?p uzakla?t?r?n. Dikkat edin, cildinize çok yak?ndan buhar tutarsan?z, cildiniz tahri? olabilir.

Yakla??k 10 ila 15 dakika kadar kalarak s?cak su buhar?n?n gözenekleri açmas?na izin verin. Son olarak, yüzünüzü kurutun ve ya?s?z bir nemlendirici uygulay?n.Limon SuyuYatmadan önce aln?n?za bir miktar limon suyu sürün. Sabahlar? uyand???n?zda da yüzünüzü y?kay?n. Bunu her gün tekrarlayabilirsiniz.

Alternatif olarak, 1 tatl? ka???? toz tarç?n ile 1 çorba ka???? limon suyunu kar??t?r?n. Aln?n?zdaki küçük ?i?liklere uygulay?n. 15 dakika bekletin, sonra ?l?k suyla durulay?n.

Günde 1 defa bu uygulamay? yap?n.Ancak dikkat: her zaman taze limon suyu kullanmal? ve limon suyu uyguland?ktan sonra do?rudan güne? ?????na maruz kalmaktan kaç?nmal?s?n?z.Elma sirkesiElma sirkesi, etkili bir çözümdür. Mutlaka su ile seyreltilmi? elma sirkesini bir pamuk yard?m?yla yüzünüze sürün ve yakla??k 10 dakika ciltte beklettikten sonra ?l?k su ile durulay?n.

Sonra cildinize ya?s?z bir nemlendirici sürün. Bunu günde birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out