“Zeytinlik ya??ndaki çocuklar?, ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak


“Zeytinlik harekât?nda Obama bizi aldatt?””Afrin’de tüm insanl???n dü?man? olan bir zihniyetle mücadeleediyoruz!”Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an, Türkiye’nin Mümbiç’e yönelik düzenlemeyiplanlad??? ‘Zeytinlik Harekât?’nda, eski ABD Ba?kan? Barack Obama’n?n”Türkiye’yi aldatt???n?” söyledi.

“Biz üzerimize dü?eni yapt?kama onlar yapmad?” diyen Erdo?an, “Mümbiç’te Kürt yoktur, yüzde 95’iArapt?r. Hesap, orada yeniden bir terör devleti olu?turman?n hesab?yd?. Araplar?oradan kovdunuz ayn? ?ekilde teröristleri y??d?n?z” ?eklinde konu?tu.Cumhurba?kan? Erdo?an, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’ninKuzeybat?s?’nda bulunan Afrin’e yönelik balatt??? operasyonlara neden ‘ZeytinDal? Harekât?’ isminin verildi?ini aç?klad?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

“13-15 ya??ndaki çocuklar?,ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflar?n? yay?nlayan birörgütle mücadele etmeye çal??ld???n?” belirten Erdo?an, “Zeytin biziminanc?m?zda çok kutludur. Bu ayn? zamanda özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de buzeytin dal? olarak bunu kullan?rken dedik ki, toparlayal?m, kucaklayal?m veböyle bir özgürlük ad?m?n? att?k” diye konu?tu.”Afrin’de tüm insanl???n dü?man? olan bir zihniyetle mücadeleediyoruz!” diyen Erdo?an, konu?mas?n?n devam?nda, ?unlar? kaydetti:”Ate? alt?ndaki sivillerin tahliyesini engelleyen, canl? kalkan olarakkullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde de kar??m?za ç?km??t?.

Biz 13-15ya??ndaki çocuklar?, ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflaryay?nlayan bir örgütü tepelemeye çal???yoruz.””7-8 ?ehit var”Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK) 7-8 ?ehidioldu?unu söyleyen Cumhurba?kan?, “Tespit etti?imiz kadar?yla, kar??taraftan da 268 ki?i etkisiz hale getirildi” ifadesini kulland?.”Derdimiz toprak de?il,Suriyelilerin evlerine dönmesi””Ya çekip gidecekler, ya çekip gidecekler bunun ba?ka çaresi yok”diyen Erdo?an, “Bizim derdimiz oran?n topraklar? de?il, orada adaletintesisidir. Bizim derdimiz, 3.

5 milyon Suriyeli benim ülkemde ya??yor, buinsanlar?n kendi topraklar?na dönmesidir” aç?klamas?nda bulundu.Muhtarlar toplant?s?nda konu?an Cumhurba?kan? Erdo?an’?n aç?klamalar??öyle:Bu ay sonu itibar?yla muhtarlar?m?zla bulu?mam?z?n 3. y?l?n? gerideb?rak?yoruz. Ülkemiz ve dünya tarihinde örne?i olmayan geni? tabanl? kucakla?mayae?lik etti?iniz için her birinize ayr? ayr? ?ahs?m, milletim ad?na te?ekkürediyorum. Ülkemizdeki 50 bin muhtar?n tamam?yla bir araya gelene kadar bubulu?malar?m?z? sürdürece?iz.”Afrin ad?m ad?m kontrol alt?na al?n?yor”Yine tarihi bir hadiseyi tüm s?cakl??? ya?ad???m?z ?u günlerde sizlerledertle?mek üzere bir araday?z.

Afrin’i teröristlerden temizlemek içinba?latt???m?z ve Zeytin Dal? ad?n? verdi?imiz operasyon ba?ar?yla sürüyor.TSK’ya ait birliklerle bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli karde?lerimizdenolu?an ÖSO unsurlar? ad?m ad?m Afrin’i kontrol alt?na al?yor. Son teröristetkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyon devam edecek. S?n?r güvenli?imizelbette önemlidir.

Vatanda?lar?m?z?ncan ve mal güvenli?ine kasteden s?n?r ötesitehditler elbette önemlidir. Biz Suriye’deki Arap, Kürt ve Türkmenkarde?lerimizin gelece?ini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz.

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out